• Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος Απ. Τζίρος Απ. Τζίρος Απ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
€230
2.32
€68
41.48%
3.70
€42
26.01%
2.96
€53
32.51%
€28
42.35%
€38
57.65%
€2,413
1.56
€522
61.11%
4.30
€190
22.17%
5.70
€143
16.72%
€614
39.42%
€944
60.58%
€1,104
1.93
€485
50.22%
3.15
€297
30.77%
5.10
€183
19.01%
€88
63.31%
€51
36.69%
€818
2.52
€106
38.57%
3.40
€78
28.59%
2.96
€90
32.84%
€293
53.93%
€251
46.07%
€382
1.77
€150
53.61%
3.90
€68
24.33%
4.30
€62
22.07%
€43
41.92%
€60
58.08%
1151
€1,423
1.83
€679
51.09%
3.75
€331
24.93%
3.90
€318
23.97%
€42
44.68%
€53
55.32%
1258
€64
2.68
€6
35.31%
3.45
€5
27.43%
2.54
€7
37.26%
€22
46.35%
€25
53.65%
1260
€920
4.40
€188
21.53%
3.80
€218
24.93%
1.77
€467
53.53%
€20
43.29%
€27
56.71%
1290
€108
2.54
€39
38.25%
3.05
€32
31.85%
3.25
€30
29.89%
€4
62.07%
€2
37.93%
1291
€255
1.95
€82
48.49%
3.10
€52
30.50%
4.50
€36
21.01%
€55
63.66%
€31
36.34%
1292
€1,416
1.82
€640
53.47%
3.65
€319
26.66%
4.90
€238
19.86%
€115
52.55%
€104
47.45%
1293
€587
3.15
€61
30.53%
3.20
€60
30.05%
2.44
€79
39.42%
€228
58.94%
€159
41.06%
1294
€190
2.08
€43
45.36%
3.20
€28
29.48%
3.75
€24
25.16%
€54
57.00%
€41
43.00%
1295
€822
2.42
€96
39.22%
3.20
€72
29.66%
3.05
€76
31.12%
€309
53.44%
€269
46.56%
1296
€159
1.51
€96
64.97%
4.20
€35
23.36%
8.40
€17
11.68%
€6
54.41%
€5
45.59%
1297
€446
2.02
€203
48.30%
3.20
€128
30.49%
4.60
€89
21.21%
€16
62.22%
€9
37.78%
1298
€253
1.92
€71
51.11%
3.45
€39
28.44%
4.80
€28
20.44%
€71
61.46%
€44
38.54%
1299
€225
1.47
€142
65.17%
4.00
€52
23.95%
8.80
€24
10.89%
€4
58.15%
€3
41.85%
1300
€123
2.14
€22
44.45%
2.94
€16
32.35%
4.10
€11
23.20%
€48
64.73%
€26
35.27%
1301
€1,066
2.58
€203
37.09%
3.25
€161
29.45%
2.86
€183
33.46%
€284
54.87%
€234
45.13%
1302
€337
3.15
€77
31.00%
3.00
€80
32.55%
2.68
€90
36.44%
€60
66.82%
€30
33.18%
1303
€566
1.79
€240
54.26%
3.50
€123
27.75%
5.40
€79
17.99%
€73
58.52%
€52
41.48%
1304
€243
2.68
€51
35.42%
2.92
€47
32.51%
2.96
€47
32.07%
€62
63.89%
€35
36.11%
1305
€1,505
1.78
€357
54.62%
3.75
€170
25.93%
5.00
€127
19.45%
€451
53.03%
€399
46.97%
1306
€501
2.22
€87
43.76%
3.10
€63
31.34%
3.90
€50
24.91%
€196
65.24%
€105
34.76%
1307
€1,441
2.48
€500
39.04%
2.98
€416
32.49%
3.40
€365
28.47%
€101
63.05%
€59
36.95%
1308
€1,734
2.34
€271
41.13%
3.15
€201
30.56%
3.40
€186
28.31%
€633
58.82%
€443
41.18%
1309
€4,914
1.48
€3,170
66.46%
4.70
€998
20.93%
7.80
€601
12.61%
€66
45.88%
€78
54.12%
1310
€1,273
1.75
€213
55.00%
3.50
€107
27.50%
5.50
€68
17.50%
€529
59.80%
€356
40.20%
1311
€962
2.88
€197
33.20%
3.10
€183
30.85%
2.66
€213
35.95%
€217
58.91%
€152
41.09%
1312
€998
3.10
€309
31.08%
3.05
€314
31.59%
2.58
€371
37.34%
€3
60.70%
€2
39.30%
1313
€1,041
1.60
€308
59.71%
3.70
€133
25.82%
6.60
€75
14.47%
€293
55.78%
€232
44.22%
1314
€281
2.82
€12
33.88%
2.92
€12
32.72%
2.86
€12
33.40%
€161
65.57%
€84
34.43%
1315
€5,360
1.90
€2,734
51.03%
3.60
€1,443
26.93%
4.40
€1,181
22.04%
€1
57.22%
€1
42.78%
1316
€1,562
1.95
€148
48.95%
3.15
€92
30.30%
4.60
€63
20.75%
€741
58.88%
€518
41.12%
1317
€2,675
2.04
€1,012
47.53%
3.30
€626
29.38%
4.20
€492
23.09%
€298
54.64%
€248
45.36%
1318
€364
1.78
€189
54.79%
3.55
€95
27.47%
5.50
€61
17.73%
€11
55.75%
€9
44.25%
1319
€889
2.24
€49
43.58%
3.05
€36
32.01%
4.00
€28
24.41%
€486
62.68%
€289
37.32%
1320
€603
2.90
€106
32.97%
3.05
€101
31.35%
2.68
€115
35.68%
€173
61.58%
€108
38.42%
1321
€1,115
4.30
€221
22.76%
3.55
€268
27.57%
1.97
€483
49.68%
€87
60.49%
€57
39.51%
1322
€1,099
2.06
€180
46.63%
3.55
€105
27.06%
3.65
€102
26.32%
€339
47.61%
€373
52.39%
1323
€157
3.20
€9
30.14%
3.25
€9
29.68%
2.40
€13
40.19%
€69
55.33%
€56
44.67%
1324
€1,029
3.55
€191
27.44%
3.15
€215
30.93%
2.34
€289
41.63%
€208
62.35%
€126
37.65%
1325
€1,347
1.97
€628
49.36%
3.35
€369
29.03%
4.50
€275
21.61%
€46
60.93%
€29
39.07%
1326
€2,986
1.46
€1,903
66.77%
4.40
€632
22.15%
8.80
€316
11.08%
€71
52.55%
€64
47.45%
1327
€1,048
4.70
€203
20.67%
3.35
€286
29.00%
1.93
€496
50.33%
€40
62.03%
€24
37.97%
1328
€857
2.28
€76
42.08%
3.00
€58
31.98%
3.70
€47
25.93%
€443
65.45%
€234
34.55%
1329
€2,819
2.54
€948
38.22%
3.30
€730
29.42%
3.00
€803
32.36%
€202
59.50%
€137
40.50%
1387
€594
1.68
€251
57.88%
3.55
€119
27.39%
6.60
€64
14.73%
€95
59.41%
€65
40.59%
1400
€308
2.04
€124
47.05%
3.95
€64
24.30%
3.35
€75
28.65%
€18
39.00%
€27
61.00%
1401
€301
2.20
€121
43.82%
3.70
€72
26.05%
3.20
€83
30.13%
€11
43.90%
€14
56.10%
1402
€735
1.90
€260
50.76%
4.10
€121
23.52%
3.75
€132
25.72%
€81
36.27%
€142
63.73%
1420
€47
2.74
€16
34.91%
3.45
€13
27.73%
2.56
€17
37.36%
€1
49.47%
€1
50.53%
1423
€5,286
1.55
€289
61.97%
4.60
€98
20.88%
5.60
€80
17.15%
€2,103
43.64%
€2,716
56.36%
1447
€5,559
29.00
€188
3.40%
8.60
€635
11.48%
1.16
€4,708
85.11%
€12
45.41%
€15
54.59%
1448
€1,024
1.36
€655
71.04%
4.70
€189
20.56%
11.50
€77
8.40%
€55
53.85%
€47
46.15%
1450
€1,985
1.60
€706
61.64%
3.60
€314
27.40%
9.00
€125
10.96%
€564
67.13%
€276
32.87%
1451
€5,342
1.47
€3,572
67.27%
4.50
€1,167
21.98%
9.20
€571
10.75%
€17
53.61%
€15
46.39%
1453
€6,550
9.80
€515
9.97%
4.60
€1,097
21.24%
1.42
€3,554
68.79%
€769
55.56%
€615
44.44%
1454
€1,423
4.30
€310
22.53%
3.05
€437
31.77%
2.12
€628
45.70%
€31
65.58%
€17
34.42%
1455
€3,533
1.87
€1,757
51.72%
3.15
€1,043
30.70%
5.50
€597
17.58%
€91
66.82%
€45
33.18%
1468
€1,223
2.24
€506
43.84%
3.05
€372
32.20%
4.10
€277
23.95%
€44
64.00%
€25
36.00%
643
€20,610
3.20
€5,979
31.05%
3.70
€5,171
26.85%
2.36
€8,107
42.10%
€604
44.64%
€749
55.36%
644
€182,935
1.63
€102,029
60.90%
4.40
€37,797
22.56%
6.00
€27,718
16.54%
€6,520
42.36%
€8,871
57.64%
646
€996
3.10
€223
31.62%
3.75
€185
26.14%
2.32
€298
42.25%
€127
44.00%
€162
56.00%
647
€825
2.82
€125
35.37%
3.25
€108
30.69%
2.94
€120
33.93%
€286
60.55%
€187
39.45%
648
€718
2.62
€255
37.73%
3.15
€212
31.38%
3.20
€208
30.89%
€25
58.42%
€18
41.58%
650
€5,667
2.88
€365
34.32%
3.50
€300
28.24%
2.64
€398
37.44%
€2,308
50.13%
€2,296
49.87%
653
€2,703
2.86
€853
34.75%
3.90
€625
25.49%
2.50
€976
39.76%
€93
37.32%
€156
62.68%
655
€3,468
2.30
€1,184
42.84%
3.55
€767
27.75%
3.35
€813
29.41%
€316
44.86%
€388
55.14%
656
€1,289,857
50.00
€25,106
1.99%
13.50
€92,983
7.38%
1.10
€1,141,160
90.62%
€8,927
29.17%
€21,680
70.83%
657
€648,372
2.18
€270,048
45.56%
3.60
€163,529
27.59%
3.70
€159,109
26.85%
€27,913
50.13%
€27,773
49.87%
658
€899
1.53
€540
64.48%
4.20
€197
23.49%
8.20
€101
12.03%
€32
51.78%
€30
48.22%
660
€3,629
2.30
€1,373
43.08%
3.25
€971
30.49%
3.75
€842
26.43%
€247
55.70%
€196
44.30%
663
€3,329
4.80
€487
20.41%
3.60
€650
27.21%
1.87
€1,251
52.38%
€504
53.54%
€437
46.46%
664
€4,479
6.40
€689
15.38%
4.00
€1,102
24.61%
1.64
€2,688
60.02%
€0
0.00%
€0
0.00%
670
€2,373
1.88
€1,042
52.03%
3.80
€515
25.74%
4.40
€445
22.23%
€182
49.10%
€188
50.90%
671
€6,811
1.47
€4,594
67.99%
5.30
€1,274
18.86%
7.60
€889
13.15%
€20
36.97%
€34
63.03%
674
€11,611
1.52
€5,965
65.18%
5.00
€1,813
19.81%
6.60
€1,374
15.01%
€827
33.63%
€1,632
66.37%
677
€2,605
3.55
€719
27.61%
3.25
€785
30.15%
2.32
€1,100
42.24%
€1
58.56%
€1
41.44%
678
€2,275
2.98
€749
32.96%
2.94
€759
33.41%
2.92
€764
33.64%
€2
62.25%
€1
37.75%
680
€2,256
2.14
€541
44.81%
3.45
€336
27.79%
3.50
€331
27.40%
€525
50.13%
€522
49.87%
681
€1,324
1.56
€736
62.70%
3.95
€291
24.76%
7.80
€147
12.54%
€86
57.43%
€64
42.57%
683
€758
1.78
€405
53.40%
3.40
€212
27.96%
5.10
€141
18.64%
€0
0.00%
€0
0.00%
684
€850
1.82
€444
52.79%
3.65
€221
26.32%
4.60
€176
20.89%
€5
50.52%
€5
49.48%
685
€1,885
1.83
€989
53.12%
3.45
€524
28.18%
5.20
€348
18.70%
€14
57.43%
€10
42.57%
686
€1,100
2.82
€371
34.57%
3.00
€349
32.50%
2.96
€354
32.93%
€17
63.96%
€9
36.04%
687
€327,082
5.00
€60,566
19.83%
4.00
€75,707
24.79%
1.79
€169,178
55.39%
€10,138
46.87%
€11,493
53.13%
688
€1,113,727
8.40
€105,423
11.84%
5.20
€170,299
19.12%
1.44
€614,968
69.04%
€84,165
37.74%
€138,872
62.26%
692
€2,999
4.80
€575
20.48%
3.95
€699
24.89%
1.80
€1,534
54.62%
€91
47.72%
€100
52.28%
693
€112,224
2.02
€47,265
49.16%
3.65
€26,158
27.20%
4.20
€22,732
23.64%
€8,714
54.23%
€7,355
45.77%
694
€89,807
4.80
€17,068
20.71%
3.45
€23,747
28.82%
1.97
€41,588
50.47%
€4,435
59.90%
€2,968
40.10%
697
€2,949
1.71
€1,627
57.88%
3.65
€762
27.12%
6.60
€421
15.00%
€86
62.20%
€52
37.80%
698
€651,496
8.60
€68,087
11.57%
4.70
€124,584
21.18%
1.48
€395,639
67.25%
€31,752
50.25%
€31,435
49.75%
699
€496,567
17.50
€27,347
5.68%
8.20
€58,362
12.13%
1.21
€395,509
82.19%
€7,656
49.87%
€7,694
50.13%
700
€198,975
9.20
€20,867
10.80%
4.50
€42,662
22.08%
1.48
€129,714
67.12%
€3,316
57.84%
€2,417
42.16%
701
€1,033
2.40
€416
40.37%
3.25
€308
29.81%
3.25
€308
29.81%
€1
50.00%
€1
50.00%
704
€7,624
1.44
€4,951
69.11%
4.90
€1,455
20.31%
9.40
€759
10.59%
€211
45.86%
€249
54.14%
705
€6,440
2.54
€2,438
39.24%
3.05
€2,030
32.68%
3.55
€1,744
28.08%
€149
65.44%
€78
34.56%
706
€7,151
3.35
€2,071
29.67%
3.25
€2,135
30.58%
2.50
€2,776
39.75%
€105
62.20%
€64
37.80%
708
€89
2.12
€29
32.40%
3.15
€19
21.81%
1.50
€41
45.79%
€0
0.00%
€0
0.00%
709
€8,946
1.64
€5,235
60.56%
4.00
€2,147
24.83%
6.80
€1,263
14.61%
€172
57.07%
€129
42.93%
712
€390
3.30
€91
28.98%
3.25
€93
29.43%
2.30
€131
41.59%
€42
55.47%
€33
44.53%
Bwin - Καλώς ήρθες στα μεγάλα παιχνίδια
Bwin

Καλώς ήρθες στα μεγάλα παιχνίδια

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΕΓΓΡΑΦΗ
NoviBet - Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι!
NoviBet

Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΕΓΓΡΑΦΗ
Stoiximan - Κορυφαίο Live Στοίχημα!
Stoiximan

Κορυφαίο Live Στοίχημα!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΕΓΓΡΑΦΗ
Bet365 - Κορυφαίο live betting!
Bet365

Κορυφαίο live betting!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Interwetten - Betting is our sport!
Interwetten

Betting is our sport!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Winmasters - Το PulseBet είναι εδώ!
Winmasters

Το PulseBet είναι εδώ!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Pamestoixima.gr - Κάθε ΑΠΟΔΟΣΗ μετράει!
Pamestoixima.gr

Κάθε ΑΠΟΔΟΣΗ μετράει!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΕΓΓΡΑΦΗ
Betshop.gr - Η Λίγκα του Πρωταθλητή!
Betshop.gr

Η Λίγκα του Πρωταθλητή!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
SportingBet - Το παιχνίδι… ζωντανεύει!
SportingBet

Το παιχνίδι… ζωντανεύει!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
VistaBet - Εδώ κάνεις παιχνίδι!
VistaBet

Εδώ κάνεις παιχνίδι!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Goalbet - Παίρνουμε το παιχνίδι στα σοβαρά!
Goalbet

Παίρνουμε το παιχνίδι στα σοβαρά!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Championsbet - Πρωταθλητές στις αποδόσεις!
Championsbet

Πρωταθλητές στις αποδόσεις!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ