• Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος Απ. Τζίρος Απ. Τζίρος Απ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1017
€4
1.95
€2
47.51%
3.10
€1
29.89%
4.10
€1
22.60%
€0
0.00%
€0
0.00%
1018
€23
2.06
€10
43.90%
2.92
€7
30.97%
3.60
€6
25.12%
€0
0.00%
€0
0.00%
1037
€30
1.69
€17
55.70%
3.95
€7
23.83%
4.60
€6
20.46%
€0
0.00%
€0
0.00%
1069
€19
3.30
€5
27.50%
3.10
€5
29.28%
2.10
€8
43.22%
€0
0.00%
€0
0.00%
1074
€20
1.12
€0
0.00%
5.50
€0
0.00%
10.00
€0
0.00%
€10
49.50%
€10
50.50%
1076
€23
1.70
€12
51.94%
3.65
€6
24.19%
3.70
€6
23.87%
€0
0.00%
€0
0.00%
1078
€1
1.08
€0
46.35%
7.80
€0
6.42%
1.06
€0
47.23%
€0
0.00%
€0
0.00%
1082
€3
3.45
€1
25.09%
3.40
€1
25.46%
1.75
€1
49.46%
€0
0.00%
€0
0.00%
1086
€1
2.42
€0
33.95%
3.05
€0
26.93%
2.10
€0
39.12%
€0
0.00%
€0
0.00%
1092
€20
3.50
€5
24.00%
3.35
€5
25.08%
1.65
€10
50.92%
€0
0.00%
€0
0.00%
1103
€8
2.56
€3
33.61%
2.74
€3
31.41%
2.46
€3
34.98%
€0
0.00%
€0
0.00%
1105
€10
7.00
€1
12.25%
3.85
€2
22.28%
1.31
€7
65.47%
€0
0.00%
€0
0.00%
1106
€5
2.10
€2
41.98%
2.98
€1
29.58%
3.10
€1
28.44%
€0
0.00%
€0
0.00%
1107
€5
2.50
€2
33.22%
2.40
€2
34.60%
2.58
€2
32.19%
€0
0.00%
€0
0.00%
1117
€242
1.89
€69
28.56%
3.00
€44
17.99%
1.01
€129
53.45%
€0
0.00%
€0
0.00%
382
€116
2.40
€47
39.98%
3.10
€36
30.95%
3.30
€34
29.07%
€0
0.00%
€0
0.00%
383
€61
2.48
€23
38.61%
3.00
€19
31.92%
3.25
€18
29.47%
€0
64.92%
€0
35.08%
384
€1,085
2.16
€118
44.21%
3.35
€76
28.51%
3.50
€73
27.28%
€447
54.64%
€371
45.36%
385
€240
1.91
€120
49.92%
3.30
€69
28.89%
4.50
€51
21.19%
€0
59.80%
€0
40.20%
386
€85
1.67
€49
58.24%
3.60
€23
27.02%
6.60
€12
14.74%
€0
59.95%
€0
40.05%
389
€41
1.50
€7
61.85%
4.00
€2
23.19%
6.20
€2
14.96%
€14
46.60%
€16
53.40%
390
€5
3.70
€1
24.73%
3.20
€1
28.59%
1.96
€2
46.68%
€0
0.00%
€0
0.00%
393
€8,295
5.00
€1,578
19.81%
3.80
€2,077
26.07%
1.83
€4,312
54.12%
€165
50.38%
€163
49.62%
394
€264
2.10
€105
45.57%
3.35
€66
28.57%
3.70
€60
25.86%
€17
53.09%
€15
46.91%
395
€43
2.02
€20
46.38%
3.20
€12
29.28%
3.85
€10
24.34%
€0
0.00%
€0
0.00%
397
€17
2.46
€0
0.00%
3.00
€0
0.00%
2.98
€0
0.00%
€9
53.89%
€8
46.11%
398
€3,794
1.80
€2,055
54.16%
3.70
€1,000
26.35%
5.00
€740
19.50%
€0
0.00%
€0
0.00%
402
€93
3.60
€24
25.30%
3.15
€27
28.92%
1.99
€43
45.78%
€0
0.00%
€0
0.00%
409
€5
1.31
€3
67.91%
4.30
€1
20.69%
7.80
€1
11.40%
€0
0.00%
€0
0.00%
410
€26,040
6.40
€3,991
15.51%
3.80
€6,722
26.12%
1.70
€15,025
58.38%
€173
57.36%
€129
42.64%
412
€5
1.45
€3
61.64%
3.85
€1
23.21%
5.90
€1
15.15%
€0
0.00%
€0
0.00%
419
€5
1.48
€3
57.96%
3.55
€1
24.16%
4.80
€1
17.87%
€0
0.00%
€0
0.00%
421
€962
2.32
€394
42.82%
3.45
€265
28.80%
3.50
€261
28.38%
€22
53.81%
€19
46.19%
422
€1,060
2.64
€392
36.98%
3.75
€276
26.04%
2.64
€392
36.98%
€0
0.00%
€0
0.00%
423
€944
5.40
€149
15.83%
4.40
€183
19.42%
1.32
€611
64.75%
€0
0.00%
€0
0.00%
426
€5
3.10
€1
29.11%
3.10
€1
29.11%
2.16
€2
41.78%
€0
0.00%
€0
0.00%
428
€78
2.04
€34
43.95%
3.15
€22
28.46%
3.25
€22
27.59%
€0
0.00%
€0
0.00%
430
€1,325
2.74
€464
36.09%
3.40
€374
29.09%
2.84
€448
34.82%
€21
55.36%
€17
44.64%
431
€105
3.40
€25
27.51%
3.25
€27
28.78%
2.14
€40
43.71%
€7
50.00%
€7
50.00%
432
€958
1.95
€444
50.19%
3.55
€244
27.57%
4.40
€197
22.24%
€39
53.30%
€34
46.70%
433
€556
2.20
€218
44.82%
3.50
€137
28.17%
3.65
€131
27.01%
€36
51.03%
€34
48.97%
434
€486
2.84
€168
34.50%
3.45
€138
28.40%
2.64
€180
37.11%
€0
0.00%
€0
0.00%
435
€23
1.34
€13
54.98%
3.60
€5
20.46%
3.00
€6
24.56%
€0
0.00%
€0
0.00%
436
€1,240
2.16
€547
45.03%
3.75
€315
25.94%
3.35
€352
29.03%
€13
49.35%
€13
50.65%
437
€3,238
2.52
€1,227
39.27%
3.50
€884
28.28%
3.05
€1,014
32.45%
€60
53.30%
€53
46.70%
438
€23
3.05
€7
28.25%
3.05
€7
28.25%
1.98
€10
43.51%
€0
0.00%
€0
0.00%
439
€3,110
2.32
€1,311
42.46%
3.50
€869
28.14%
3.35
€908
29.40%
€13
55.70%
€10
44.30%
440
€1,501
3.20
€418
30.46%
3.45
€388
28.25%
2.36
€567
41.30%
€70
55.21%
€57
44.79%
441
€5,914
4.60
€1,238
21.40%
3.50
€1,627
28.12%
1.95
€2,921
50.48%
€69
53.94%
€59
46.06%
442
€217
2.00
€96
44.00%
3.35
€57
26.27%
2.96
€65
29.73%
€0
0.00%
€0
0.00%
444
€753
1.47
€491
66.21%
4.50
€160
21.63%
8.00
€90
12.17%
€5
47.18%
€6
52.82%
446
€423
1.73
€222
52.63%
3.70
€104
24.61%
4.00
€96
22.76%
€0
0.00%
€0
0.00%
447
€108
3.20
€30
27.57%
3.30
€29
26.73%
1.93
€49
45.70%
€0
0.00%
€0
0.00%
448
€144
2.90
€26
32.93%
3.50
€21
27.28%
2.40
€31
39.79%
€36
54.64%
€30
45.36%
449
€113
2.50
€44
38.77%
3.00
€36
32.30%
3.35
€33
28.93%
€0
0.00%
€0
0.00%
450
€107
1.50
€67
63.16%
4.50
€22
21.05%
6.00
€17
15.79%
€0
0.00%
€0
0.00%
451
€1,839
4.40
€407
22.15%
3.60
€498
27.08%
1.92
€934
50.77%
€0
0.00%
€0
0.00%
452
€576
4.50
€109
21.05%
3.45
€142
27.46%
1.84
€267
51.49%
€32
55.64%
€26
44.36%
453
€99
2.86
€33
33.08%
3.10
€30
30.52%
2.60
€36
36.39%
€0
0.00%
€0
0.00%
454
€33
2.06
€14
43.72%
3.20
€9
28.14%
3.20
€9
28.14%
€0
0.00%
€0
0.00%
457
€7,721
1.88
€3,876
52.59%
3.75
€1,943
26.37%
4.70
€1,550
21.04%
€176
50.00%
€176
50.00%
458
€1,209
2.92
€259
33.73%
3.40
€223
28.97%
2.64
€287
37.31%
€239
54.14%
€202
45.86%
459
€96
3.80
€22
23.39%
3.20
€27
27.78%
1.82
€47
48.84%
€0
0.00%
€0
0.00%
460
€4,005
2.08
€1,631
47.19%
3.55
€956
27.65%
3.90
€870
25.17%
€280
51.15%
€268
48.85%
461
€6,501
1.47
€3,713
67.02%
4.70
€1,161
20.96%
8.20
€666
12.02%
€433
45.04%
€528
54.96%
462
€103
2.14
€45
44.02%
3.55
€27
26.54%
3.20
€30
29.44%
€0
0.00%
€0
0.00%
463
€10
1.34
€0
0.00%
2.02
€0
0.00%
2.00
€0
0.00%
€5
50.00%
€5
50.00%
464
€4,137
3.00
€1,274
32.68%
3.45
€1,108
28.42%
2.52
€1,517
38.90%
€128
53.90%
€110
46.10%
467
€2,567
2.02
€1,206
48.76%
3.70
€659
26.62%
4.00
€609
24.62%
€45
48.60%
€47
51.40%
468
€596
2.56
€224
38.20%
3.40
€169
28.76%
2.96
€194
33.04%
€5
55.33%
€4
44.67%
469
€2,188
2.90
€749
34.22%
3.30
€658
30.08%
2.78
€781
35.70%
€0
0.00%
€0
0.00%
470
€185
1.96
€91
49.21%
3.70
€48
26.07%
3.90
€46
24.73%
€0
0.00%
€0
0.00%
471
€1,966
2.54
€573
38.87%
3.50
€416
28.21%
3.00
€485
32.91%
€257
52.04%
€237
47.96%
472
€2,329
1.72
€1,319
56.65%
3.80
€597
25.64%
5.50
€413
17.71%
€0
0.00%
€0
0.00%
474
€2,401
3.20
€700
30.81%
3.35
€669
29.43%
2.48
€903
39.76%
€72
55.92%
€57
44.08%
476
€9
1.78
€0
0.00%
3.15
€0
0.00%
3.20
€0
0.00%
€4
44.17%
€5
55.83%
478
€1,707
1.52
€1,104
64.64%
4.70
€357
20.91%
6.80
€247
14.45%
€0
0.00%
€0
0.00%
480
€16
4.50
€3
20.55%
3.95
€4
23.41%
1.65
€9
56.04%
€0
0.00%
€0
0.00%
481
€1,918
2.00
€794
49.16%
3.45
€460
28.50%
4.40
€361
22.34%
€164
54.31%
€138
45.69%
484
€24
1.46
€14
58.32%
3.00
€7
28.38%
6.40
€3
13.30%
€0
0.00%
€0
0.00%
485
€70
3.30
€17
24.89%
3.10
€19
26.50%
1.69
€34
48.61%
€0
0.00%
€0
0.00%
486
€45
1.47
€27
58.54%
3.60
€11
23.90%
4.90
€8
17.56%
€0
0.00%
€0
0.00%
495
€9,497
1.08
€7,837
90.78%
13.50
€627
7.26%
50.00
€169
1.96%
€307
35.54%
€557
64.46%
496
€132
2.58
€44
37.72%
3.10
€37
31.39%
3.15
€36
30.89%
€9
59.55%
€6
40.45%
497
€31,093
50.00
€598
1.98%
22.00
€1,360
4.51%
1.06
€28,222
93.51%
€220
24.07%
€693
75.93%
498
€15,718
3.55
€4,386
27.92%
3.15
€4,943
31.46%
2.44
€6,382
40.62%
€5
65.07%
€2
34.93%
500
€23,635
1.85
€12,672
53.84%
3.55
€6,604
28.06%
5.50
€4,263
18.11%
€60
62.35%
€36
37.65%
511
€3,543
1.37
€1,851
72.05%
5.20
€488
18.98%
11.00
€231
8.97%
€467
47.96%
€507
52.04%
512
€63,063
1.30
€48,049
76.52%
5.70
€10,959
17.45%
16.50
€3,786
6.03%
€147
54.55%
€123
45.45%
513
€1,721
26.00
€64
3.80%
8.40
€199
11.76%
1.17
€1,429
84.44%
€13
45.22%
€16
54.78%
514
€52,838
1.21
€43,236
81.93%
7.80
€6,707
12.71%
18.50
€2,828
5.36%
€24
36.32%
€43
63.68%
517
€504
1.58
€266
60.99%
4.20
€100
22.95%
6.00
€70
16.06%
€31
45.12%
€37
54.88%
840
€101
1.73
€47
50.03%
3.00
€27
28.85%
4.10
€20
21.11%
€3
54.64%
€3
45.36%
Bwin - Live the Action!
Bwin

Live the Action!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
NoviBet - Εδώ παίζεις πάντα στην έδρα σου!
NoviBet

Εδώ παίζεις πάντα στην έδρα σου!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Stoiximan - Κορυφαίο Live Στοίχημα!
Stoiximan

Κορυφαίο Live Στοίχημα!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Pamestoixima.gr - Το νέο Pamestoixima.gr είναι εδώ!
Pamestoixima.gr

Το νέο Pamestoixima.gr είναι εδώ!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Winmasters - Το PulseBet είναι εδώ!
Winmasters

Το PulseBet είναι εδώ!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Interwetten - Betting is our sport!
Interwetten

Betting is our sport!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
SportingBet - Το παιχνίδι… ζωντανεύει!
SportingBet

Το παιχνίδι… ζωντανεύει!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Betshop - Η Λίγκα του Πρωταθλητή!
Betshop

Η Λίγκα του Πρωταθλητή!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Netbet - Τα Παιχνίδια πιο Συναρπαστικά!
Netbet

Τα Παιχνίδια πιο Συναρπαστικά!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
VistaBet - Εδώ κάνεις παιχνίδι!
VistaBet

Εδώ κάνεις παιχνίδι!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Goalbet - Παίρνουμε το παιχνίδι στα σοβαρά!
Goalbet

Παίρνουμε το παιχνίδι στα σοβαρά!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Championsbet - Πρωταθλητές στις αποδόσεις!
Championsbet

Πρωταθλητές στις αποδόσεις!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Bet365 - Κορυφαίο live betting!
Bet365

Κορυφαίο live betting!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ